ผู้เขียน หัวข้อ: สิทธิประกันสังคม มาตรา 39  (อ่าน 1232 ครั้ง)

buchita

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 138
    • ดูรายละเอียด
สิทธิประกันสังคม มาตรา 39
« เมื่อ: ธันวาคม 02, 2013, 08:14:36 pm »
สิทธิประกันสังคม มาตรา 39 เป็นสิทธืที่ประชาชนควรได้รับตามกฏหมายมีสวัสดิการมากมาย

เพื่อช่วยเหลือ การทำประกันสังคมก็เปรียบเสมือนการฝากเงินคล้าย ๆ กัน ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ

ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมา

ความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2)ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดง

ความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

อ้างถึง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน
    2. ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม
     
 การยื่นใบสมัคร

    1. ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน
    2. สถานที่ยื่นใบสมัคร
    กรุงเทพฯ   ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 แห่ง
    ภูมิภาค      ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
     
 หลักฐานการสมัครมาตรา 39

    1. แบบขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-20)
    2. บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสำเนา

เงินสมทบที่ต้องนำส่งสำนักงานประกันสังคมเดือนละ 432 บาทต่อเดือน
 
      เงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน) ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี (กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ) ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33


หมายเหตุ สำหรับในปี 2556 คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบให้มีการปรับลดเงินสมทบ สำหรับผู้ประกันตนตน โดยสมัครมาตรา 39 ดังนี้

      - ในปี 2556 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556  ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม. 39 นำส่งเงินสมทบอัตราร้อยละ 7  ซึ่งผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบเดือนละ 336 บาท (4,800 x 7% = 336 บาทต่อเดือน)

      - สำหรับเงินสมทบในปี 2557 ทางสำนักงานประกันสังคมให้ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบตามปกติ คือ ร้อยละ 9 ต่อเดือน ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาทต่อเดือน (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน)
 
วิธีการจ่ายเงินสมทบมาตรา 39

จ่ายที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา พร้อมแบบส่งเงินสมทบฯ (สปส. 1-11)
 
หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มี 5 ธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   BAY
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   KTB
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)   TBANK
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   KBAK
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   SCB
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)   TMB
 
จ่ายด้วยเงินสดที่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   BAY
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   KTB
จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท สามารถจ่ายเงินสมทบได้ทุกสาขา
จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมแบบส่งเงินสมทบ สปส. 1-11 ถึงสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา (กรณีจ่ายผ่านธนาณัติ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่า สั่งจ่าย ตู้ ป.ณ. ใด)
จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ จะมีค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท (มีผลบังคับใช้วันที่ 2 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป)
 หน้าที่ของผู้ประกันตนตามมาตรา 39

    1. ต้องนำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน
    2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงให้สำนักงานประกันสังคมดังนี้
           กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ (สปส. 1-34)
           กรณีเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ต้องแจ้งทันทีพร้อมแนบสำเนาหลักฐาน
           กรณีประสงค์ลาออกหรือกลับเข้าทำงานและมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีตามแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (สปส.1-21)
     
เหตุที่ทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน

    1. ตาย
    2. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
    3. ลาออก
    4. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ)
    5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน)

หมายเหตุ
 
สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้เข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ทำงานในสถานประกอบการ/นายจ้างใหม่) นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนได้ภาย ใน 30 วันนับแต่วันที่เข้าทำงาน โดยผู้ประกันตนไม่ต้องไปดำเนินการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-21) แต่อย่างใด ยกเว้น กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 39   มีการค้างชำระเงินสมทบจะต้องไปดำเนินการแจ้งการลาออก (สปส.1-21) ด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สมัครไว้
 

อ้างอิงhttp://www.sso.go.th/